REVIZE A PŘÍPRAVA ODBĚRNÝCH MÍST

 

Odběrné místo = elektroměr

Odběrné místo je část elektrické instalace, kde se dělí část dodavatelská, tj. část neměřená ve správně majitele místních sítí a část odběratelskou tj. část měřená na straně odběratele. 

Na základě uzavřené smlouvy s dodavatelem el. energie je možné provést připojení k rozvodové síti. Připojení je možné s odběrným místem, které je v souladu s platnou legislativou dodavatele, která vychází z připojovacích podmínek upravovaných Energetickým Regulačním Úřadem (ERU).

Postup při vyřizování:

Nové odběrné místo

Žádost o připojení s odhadem požadovaného příkonu a tím vypočítanou požadovanou hodnotu hlavního jističe, před elektroměrem. Součástí by měla být i zařízení na ovládaná Hromadným Dálkovým Ovládáním (HDO – nočním proudem). Dále uhrazení poplatku za rezervaci příkonu (platba za hlavní jistič), 200 Kč v jednofázové soustavě a 500 Kč v třífázové soustavě za každou ampéru hlavního jističe. Vytvoření odběrného místa (elektroměrový pilíř, elektroměrová deska, vydrátování elektroměrové pozice ve více odběrovém rozváděči), revize odběrného místa a blokovaných spotřebičů HDO. Uzavření smlouvy o dodávkách elektrické energie = termín osazení elektroměru a zahájení dodávky elektřiny. 

Úprava odběrného místa

Toto využijí ti, kteří chtějí pouze změnit sazbu, změnit hodnotu hlavního jističe.  Žádost o změnu, úhrada poplatku za hlavní jistič, úprava odběrného místa tak, aby odpovídalo novým připojovacím podmínkám, blokování spotřebičů, revize odběrného místa.

Obnovení dodávky elektřiny (obnovení po odebrání elektroměru)

Do 6ti měsíců od odebrání stačí pouze revize odběrného místa a pokud není nutné navyšovat původní hlavní jistič jsou tyto náklady konečné. V opačném případě se postupuje stejné jako u nového odběru.

Připojovací podmínky PRE,a.s. – zde

Připojovací podmínky ČEZ, a.s. – zde

Připojovací podmínky EON, a.s. – zde

Rekonstrukce odběrného místa = je nutné, aby odběrné místo splňovalo aktuální připojovací podmínky a je nutná revize odběrného místa

Oprava odběrného místa = odběr zůstává bez změny, například převod majitele nebo výměna nefunkčního hlavního jističe, stejná hodnota za stejnou hodnotu.